MeniIskalnik

Javni razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Vabimo vas, da na priloženih obrazcih oddate ponudbo za

AVTOBUSNE PREVOZE

za potrebe prevoza učencev.

 

Predmet javnega naročila so:

  • prevozi na relaciji Veliki Gaber-Trebnje, Veliki Gaber – Novo Mesto, Veliki Gaber - Ljubljana preko celega leta;
  • prevozi v šole v naravi (povprečno 3-krat na leto) po Sloveniji
  • prevozi v šolo v naravi v Savudriji (HR) – enkrat letno
  • v mesecu maju in juniju prevozi na zaključne ekskurzije;
  • prevozi na naravoslovne, kulturne in športne dneve v Krško, Muljavo, Vrbo, Škofjo Loko, Vrhniko, Kočevje… preko celega leta.

 

Najvišje število naročenih avtobusov za izpeljavo dnevnega programa je najpogosteje 1-2 avtobusa, izjemoma 3 avtobusi.

 

Okvirni sporazum za opravljanje storitve prevozov bomo sklenili za obdobje DVEH LET.

Plačilni rok je 30 dni.

 

Vrednost ponudbe mora vsebovati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun (cena, popust, davek, morebitne ostale dajatve, ostali stroški ipd.).

Ostale zahteve oziroma pogoji naročnika, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za priznanje sposobnosti so razvidni iz priložene dokumentacije.

 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov:

Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber do 29. 12. 2012 do 11. ure.

 

Ponudba mora biti veljavna do 9. 1. 2015.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali po pošti  na zgoraj navedeni naslov.

Javnega odpiranja prejetih ponudb ne bo.